Kushtet e përgjithshme për regjistrim

KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR REGJISTRIM NË UNIVERSITETIN “UKSHIN HOTI” NË PRIZREN NË STUDIMET THEMELORE BACELOR

Universiteti “Ukshin Hoti” në Prizren, për vitin e parë të studimeve në secilin vit akademik hap konkurs publik për regjistrimin e studentëve të rregullt dhe me korrespodencë në bazë të drejtimeve përkatëse. Numri i studentëve përcaktohet me vendim të Senatit dhe me miratim të MASHT-it në bazë të akreditimit për secilin program studimor.

Të drejtë konkurrimi kanë të gjithë kandidatët të cilët e kanë përfunduar me sukses shkollën e mesme në Republikën e Kosovës si dhe në shtete tjera jashtë Republikës së Kosovës në kushte të njëjta të konkursit.

Përjashtimisht, mbi bazë të konsideratave humane, Universiteti ”Ukshin Hoti” rezervon të drejtën e pranimit të kandidatëve me nevoja të veçanta.

Mbi numrin e përgjithshëm të studentëve, universiteti do të rezervojë të drejtën për regjistrimin e studentëve që i takojnë familjes së ngushtë të dëshmorit deri në 2% (anëtarë të familjes së ngushtë të dëshmorëve janë: bashkëshorti, bashkëshortja, fëmijët).

Bazuar në UA të MASHT, Universiteti “Ukshin Hoti” do të rezervojë deri në 12% të vendeve nga numri total i studentëve, për komunitetet pakicë, numër ky i paplotësuar në afatin e parë të cilët do të shpërndahen në mënyrë proporcionale, sipas përqindjes së numrit të përgjithshëm të studentëve, për secilin fakultet veç e veç.

Në Universitet do të pranohen edhe studentë nga shtete të tjera (të rajonit) me automatizëm, deri në 3 % të numrit total, nëse ky numër nuk është plotësuar në afatin e parë. Kandidatë joshtetas të Kosovës, konsiderohen ata kandidatë që e kanë mbaruar shkollën e mesme jashtë Kosovës, dhe shtetasit e huaj. Këta kandidatë me rastin e aplikimit, duhet ta dorëzojnë edhe nostrifikimin e diplomës nga institucionet përkatëse. Njohja (nostrifikimi) i diplomave bëhet në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë në Prishtinë, ndërsa barasvlerësimi notave bëhet nga Zyra për Çështje Akademike në Universitetin “Ukshin Hoti”.

Kandidatët e kualifikuar sipas pikës 4, 5 dhe 6 të konkursit, nëse arrijnë të kualifikohen sipas pikës 1 dhe 2 të këtij konkursi, atëherë këta kandidatë nuk do të llogariten në kuadër të kuotës së rezervuar.

Kalkulimin e numrit për vendet e rezervuara për komunitete sipas UA të MASHT për Fakultetin e Edukimit dhe Fakultetin e Shkencave Kompjuterike e bëjnë vet njësitë akademike përkatëse.

Njësitë akademike për kandidatët që aplikojnë sipas pikës 3, 4, 5 dhe 6 duhet të bëjnë verifikimin e dokumentacionit para publikimit të rezultateve përfundimtare.

Çdo kandidat mund të konkurrojë vetëm në një program. Studentët aktual të universitetit nuk mund të riaplikojnë në ndonjë program tjetër.

Deklarimi i rrejshëm në formularin për vetëdeklarim, konsiderohet vepër penale sipas nenit 391 të Kodit Penal (KODI NR.04/L-082) të Republikës së Kosovës.

Vërejtje:

Rregullat për regjistrim vlejnë në bazë të Konkursit publik për secilin vit akademik, ndërsa këtu janë dhënë rregullat e përgjithshme si orientim për kandidatët që planfikikojnë të regjistrohen në UPZ!

Kandidatët duhet ta plotësojnë formularin e aplikimit-ONLINE, nga faqja zyrtare e universitetit www.uni-prizren.com duke printuar aplikacionin së bashku me fletëpagesën.

Kandidatët nuk mund t’i dorëzojnë dokumentet nëse paraprakisht nuk kanë aplikuar online dhe nuk e kanë bërë pagesën. Dokumentet e kërkuar sipas konkursit, dorëzohen në fakultetet përkatëse.

Zgjedhja e kandidatëve bëhet sipas këtyre kritereve:

Kandidatët që kanë diplomë të shkollës së mesme, por që nuk iu kanë nënshtruar provimit të maturës, si dhe kandidatët të cilët nuk e kanë kryer shkollën e mesme në Republikën e Kosovës:

Numri maksimal i pikëve sipas kritereve vijuese është 100:

  • Deri në 30% të pikëve mund të arrihen nga suksesi në shkollën e mesme dhe
  • Deri në 70% të pikëve mund të arrihen nga provimin pranues.

Kandidatët që posedojnë diplomë për kryerjen e shkollës së mesme dhe që e kanë kaluar me sukses provimin e matures:

Numri maksimal i pikëve sipas suksesit dhe provimit pranues është 100:

  • Deri në 30% të pikëve mund të arrihen nga suksesi në shkollën e mesme;
  • Deri në 30% të pikëve mund të arrihen nga provimi i matures, dhe
  • Deri në 40% të pikëve mund të arrihen nga provimi pranues.

Do të pranohen vetëm kandidatët që arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provimin pranues. Kandidatët të cilët nuk arrijnë 40% nga numri i pikëve të parapara për provim pranues nuk mund të pranohen edhe nëse mbeten vende të lira sipas konkursit.

Përjashtimisht kushteve të përgjithshme të përcaktuara më lartë, kandidatët të cilët aplikojnë sipas  kritereve të përcaktuara në paragrafin 4, 5 dhe 6 të pikës I  të drejtë radhitjeje, përkatësisht pranimi kanë vetëm ata që arrijnë së paku 30%  nga numri i pikëve të parapara në provim pranues.

Fakultetet e organizojnë mbajtjen e provimit pranues më së shumti në tri lëndë mësimore, të cilat i caktojnë vet fakultetet.

Nëse numri i pikëve të disa kandidatëve është i barabartë, zgjedhja do të bëhet në bazë të suksesit të përgjithshëm nga shkolla e mesme. Nëse pikët përsëri do të jenë të barabarta, atëherë merret suksesi nga lëndët e ngushta profesionale.

Komisionet përkatësisht njësitë akademike janë të obliguara që në afat sipas konkursit listën e studentëve të pranuar ta paraqesin në rektorat për protokollim dhe publikim në faqen zyrtare.

Dokumentacioni për aplikim:

– Certifikatën e lindjes (origjinale).

– Letërnjoftimin fotokopje.

– Dëftesat e të gjitha klasave të shkollës së mesme (origjinale ose të noterizuara).

– Diplomën e kryerjes së shkollës së mesme dhe dëftesën e maturës (origjinale ose të noterizuara).

– Vendimin mbi njohjen e shkollimit jashtë vendit.

– Fletëaplikacionin së bashku me pagesën prej 2.50 €.

Vërejtje: Dokumentacioni i dorëzuar me rastin e aplikimit mbetet në dosje dhe nuk i kthehet kandidatëve deri në diplomim ose ç’regjistrim eventual të studentit.

Expressaktiv

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren